Thajsko - stát a monarchie


Konstituční monarchie


Od 24. června 1932, kdy skupina v západní Evropě vzdělaných důstojníků a členů vlády uskutečnila mohutný útok proti absolutní monarchii, je Thajsko konstituční monarchií a v jejím čele stojí král Bhumiphol Adulyadej jako hlava státu. Změna od absolutní ke konstituční monarchii byla pravděpodobně nejdalekosáhlejší posun v thajské historii, ale nebyla to první změna ve struktuře monarchie a jistě to nebyl také nejnásilnější a nejkrvavější přechod. Thajská monarchie má původ a také se vyvinula z principů domorodého vedení. Způsob vlády domorodých vůdců nebyl ovšem tak neomezený jako u králů v rozvinutějších společnostech. Thajská monarchie odstartovala v Sukhothaii s množstvím králů kteří byli velmi blízko k lidem. Pojetí absolutní monarchie bylo adoptováno z Khmerské říše na začátku Ayutthayské éry. Od Sukhothaiské éry až dosud vládlo zemi osm dynastií a přechody od jedné k druhé byly obvykle velice krvavé.


Dynastie Chakri


ustavená v roce 1782 po palácovém převratu byla nejtrvanlivější. Král Bhumiphol Adulyadej, jenž vstoupil na trůn v 1946 ačkoli byl korunován až v roce 1950, je nejdéle vládnoucí král v thajské historii (a od roku 1992 také nejdéle panující současný monarcha světa). Následoval svého staršího bratra, Krále Ananda Mahidola, který byl nalezen zastřelený v Královském paláci v Bangkoku 9. června 1946. Okolnosti smrti Krále Ananda Mahidola zůstaly tajemstvím až do dnes.

Více informací ...


Král Bhumiphol Adulyadej


se narodil 5.prosince 1927. 28. dubna 1950 si vzal Princeznu Sirikit, a byl korunován 5. května 1950. Jejich děti jsou: Princezna Ubol Ratana (narozená 5. dubna 1951, vzala si v srpnu 1972 Peter Ladd Jensen a žila v USA, po rozvodu se vrátila do Thajska), Korunní Princ Vajiralongkorn (narozený 28. července 1952, oženil se 3. ledna 1977 se Soamsawali Kitiyakra), Princezna Maha Chakri Sirindhorn (narozená 2. dubna 1955, svobodná), Princezna Chulabhorn (narozená 4. července 1957, vdaná 7. ledna 1982 za Virayudth Didyasarin).

Více informací ...


Královská moc


je regulovaná ústavou a podřízena jejím ustanovením. Král zahajuje zasedání parlamentu a jmenuje premiéra (ačkoli výběr provádí politické strany) a také členy vlády. Všechny vládní pravomoci jsou vykonávány jeho jménem. Nicméně, králův vliv na státní záležitosti je limitován a sám slouží víceméně jen jako symbolický zástupce státu. Záležitosti královského paláce jsou regulované palácovým právem známým jako Gotmontienboan. To se datuje již od Krále Rama Tibodi I., zakladatele království Ayutthaya v roce 1358. Palácové právo, které bylo postupně upravované, tak jak to vyžadovaly dějiny, dnes definuje thajskou šlechtu, obzvláště pozice a tituly královských dětí a příbuzných, a dělá to tak zejména podle postavení jejich matek. Mnoho králů, obzvláště v 19. století mělo několik manželek, jen jedna však byla povýšena do pozice královny a jen její královské děti mohly vystoupit trůn.


Thajské šlechtické tituly


jsou dědičné pouze v jistému rozsahu. Typické je, že každá následující generace sestupuje o jednu pozici. Nicméně, král měl tradičně právo udělit šlechtický titul tomu, kdo se mu líbil.


Tři správní články monarchie


1) Kabinetní (tajná) rada
Ta vystupuje jako poradce monarchy, někdy zastupuje vladaře vybavena královskými pravomocemi (jako tomu bylo po většinu panování Krále Ananda Mahidola).
2) Úřad královského domu
Tato agentura organizuje ceremoniální funkce monarchy a administrativu, financuje a spravuje nemovitosti královského dvora.
3) Sekretariát Jeho Majestátu Krále
Vykonává administrativní a sekretářské práce pro krále.


Výkonná moc


Výkonná moc vlády (sbor ministrů) je v rukách premiéra (tuto funkci v posledních letech neblaze proslavi Thaksin Chinnawatra). Všechny ústavy země od roku 1932 měly zakotveno, že premiér je volený parlamentem (buď jednou nebo oběma komorami zákonodárců). O přímých volbách premiéra se nikdy neuvažovalo, jako prakticky ve všech zemích s konstituční monarchií. Premiér nebo prezident zvolený přímo lidmi by jistě nahlodal pozici nominální hlavy státu, v Thajsku krále. V historii Thajska se mnohokrát stalo, že premiéři nebyli zvolení parlamentem, ale spíše jmenovaní armádou. V několika případech se vůdce převratu sám jmenoval premiérem.

Přehled premiérů ...


Místní správa


Thajsko je rozdělené na 76 provincií (džangvat), každá pod administrací provinčního guvernéra. Provincie se dále dělí do více než 650 okresů (ampho) a asi 90 zvláštních okresů, téměř 7, 000 okrsků (tambun) a asi 60, 000 vesnic (múbán). Hlavní město každé provincie má stejné jméno jako provincie, nebo spíše: každá provincie je pojmenovaná po svém hlavním městě.


Legislativa


Ústava zřizuje dvoukomorové Národní shromáždění (Rathasapha). Podle poslední ústavy z roku 2007 má dvě komory: senát a sbor zástupců (obvykle v Čechách nazýváno "parlament"). Celkem má 630 členů, 476 je volených (400 poslanců a 76 senátorů). 154 není voleno přímo, ale jmenováno (80 poslanců a 74 senátorů). Volební období poslanců je 4 roky a senátorů 6 let. Účast ve volbách je povinná!


Soudní moc


Soudní moc je vykonávána ve jménu krále. Systém je organizovaný ve třech úrovních. Nejnižší úrovní jsou soudy první instance, střední úroveň jsou odvolací soudy (Uthorn) a nejvyšší úroveň je Vrchní soud (Dika ). Soudci jsou jmenovaní a odvolávaní králem na doporučení Ministerstva spravedlnosti. Soudci jsou nezávislí v soudním řízení a vydávají rozsudky v souladu s právem.

Soudy první instance
se dělí na 20 smírčích soudů (Kwaeng), 85 provinčních soudů a dále na kriminální a civilní dvory s výlučnou příslušností v hlavním městě. Zde je také Ústřední soud pro nezletilé, pro obžalované pod 18 let věku.

Odvolací soudy
přehodnocují rozhodnutí v civilních a kriminálních případech od všech soudů první instance. Mají 17 divizí a u každého řízení jsou přítomni 2 soudci.

Nejvyšší soud
(Dika) je nejvyšší tribunál země. Skládá se z prezidenta a 21 soudců. Projednávání každého případu jsou přítomni 3 soudci. Rozhodnutí Vrchního soudu jsou konečná.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Královská rodina

Dynastie Chakri

Vláda

Parlament

Přehled premiérů

Historie - konstituční monarchie

Historie - současnost

Národní shromáždění - oficiální stránka Parlamentu

Senát - oficiální stránka senátu

Ústava - ústava z roku 2007 (.pdf anglicky)