Home  >  Alle reizen  >  Thajsko Travel  >  Diensten
 
   

Reisovereenkomst en de Algemene voorwaarden


 

Het deelnemen aan de rondreizen en diensten van het reisbureau Thajsko Travel


Thajsko Travel Co.Ltd. (Hierna te noemen het reisbureau of de reisorganisatie)

Het adres: 245/140-1, Moo 9, derde Pattaya Rd., Chonburi, 20260 Thailand is een Reis-organisatiegeregistreerd volgens de Thaise wet, en biedt alle diensten van de catering, accommodatie en vervoer,incl. aanvullende diensten voor Thaise en buitenlandse instanties en personen.

Thajsko Travel Co.Ltd is geen Lid van ANVR, SGR omdat reisorganisaties gevestigd buiten Nederland hiervan geen lid kunnen worden, maar in onze voorwaarden hebben we de voorwaarden van ANVR grotendeels overgenomen.

 

ARTIKEL   1.0 BOEKINGEN
ARTIKEL   2.0 BOEKINGVOORWAARDEN
ARTIKEL   3.0 BETALING VAN GEBOEKTE REIS

ARTIKEL   4.0 REISSOM

ARTIKEL   5.0 INFORMATIE

ARTIKEL   6.0 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

ARTIKEL   7.0 IN-DE-PLAATSSTELLING

ARTIKEL   8.0 ANNULERING DOOR DE REIZIGER

ARTIKEL   9.0 OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR

ARTIKEL 10.0 WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATIE

ARTIKEL 11.0 DE REIS ALGEMEEN , AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

ARTIKEL 12.0 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

ARTIKEL 13.0 KLACHTEN

ARTIKEL 14.0 REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE; INFORMATIE OVER

                      REISDOCUMENTEN

ARTIKEL 15.0 DE REIS (LUCHTVERVOER)

ARTIKEL 16.0 ACCOMMODATIE

ARTIKEL 17.0 VERZEKERINGEN

ARTIKEL 18.0 DIVERSEN

ARTIKEL 19.0 TEN SLOTTE

 

1.0 BOEKINGEN


1.1 Het maken van een boeking
Het is minderjarigen niet toegestaan om boekingen te verrichten via een callcenter van ons of op een website van ons. Indien een minderjarige een boeking wil maken op via ons, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend. Het is verboden om een boeking te maken of zich te laten registreren onder een valse naam of (e-mail)adres. Wij zijn gerechtigd om, bij boekingen die zijn gemaakt in strijd met hetgeen in dit artikellid is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij wij u de reeds betaalde reissom zullen terugbetalen onder aftrek van door ons gemaakte kosten.

 

1.2 Hoofdelijkheid
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met ons aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 

1.3 Aantal personen en logés
Elke boeking is beperkt tot de deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van een accommodatie met meer personen dan in de reisovereenkomst vermeld is niet geoorloofd. Voor accommodaties geldt dat baby’s worden meegeteld voor de maximale bezetting van een accommodatie. Dit is echter niet het geval indien het gaat om een boeking voor een overlandreis, waarbij niet wordt overnacht in een hotel. Voor het bepalen van de reissom tellen baby’s niet mee. Indien u een logé heeft (binnen het maximum toegestane aantal personen) of indien ter plaatse meer personen dan het maximum in het reisaanbod of bevestiging van de reisovereenkomst vermelde aantal personen gebruik wil maken van de accommodatie, dient u dit vooraf aan de accommodatieverschaffer te melden. Deze is niet verplicht om dit toe te staan en kan, indien hij dit wel toestaat, hiervoor extra kosten in rekening brengen. Indien wij constateren dat u in strijd handelt met hetgeen in dit artikel is bepaald, kunnen wij (naar eigen keuze) de reisovereenkomst opzeggen zonder u daarbij schadeloos te hoeven stellen, dan wel extra kosten aan u in rekening brengen.

 

1.4 Preferentie en essenties
U kunt bij uw boeking wensen hebben (ook wel preferenties genoemd, zoals uitzicht op zee, kinderstoeltjes). Maar misschien heeft u ook wel eisen, al dan niet op medische gronden (ook wel essenties genoemd zoals accommodatie die met een rolstoel toegankelijk is). Indien u uw preferenties en/ of essentie bij boeking kenbaar maakt, houden wij daarmee zo veel mogelijk rekening. Wij zullen ons inspannen om uw aanvraag voor een preferentie en/of essentie te honoreren. Preferenties en essenties kunnen door ons echter nooit worden gegarandeerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in het reisaanbod of in de bevestiging van de reisovereenkomst. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging indien aan een door u opgegeven medische essentie voldaan kan worden. Als u een essentie vraagt, boekt u onder een ontbindende voorwaarde dat de essentie door ons of de dienstverlener kan worden gehonoreerd. Aan een essentie zijn kosten verbonden. Essentie aanvraag: € 7,50 per aanvraag. Als de essentie niet akkoord komt wordt het bedrag niet terug betaald.Essenties die door ons uitdrukkelijk zijn gegarandeerd voor rondreizen, gelden slechts voor het standplaatshotel, maar nimmer voor een hotel of maaltijden onderweg of voor vervoersonderdelen. Voor het meenemen van extra bagage of bagage met een afwijkend formaat (ook van bv. een rolstoel, golftas of duikuitrusting) dient ten tijde van de boeking altijd toestemming gevraagd te worden in verband met mogelijke bijkomende kosten en de beperkte bagageruimte aan boord van een vlucht of touringcar. Het kan zijn dat ter plaatse een toeslag moet worden voldaan voor gehonoreerde preferenties en/of essenties (bv. voor een speciaal dieet).

 

1.5 Minimum deelname
Het reisbureau gaat uit van een minimaal aantal van 2 personen (twee). Voor alléénreizenden moet rekening worden gehouden dat er bij de accommodatie en mogelijk vervoer toeslagen worden berekend. Bij sommige groeps-reizen geldt een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Het aantal staat in het reisaanbod bij de betreffende reis vermeld. In voorkomende gevallen zullen wij u op de hoogte stellen indien voor uw reis te weinig aanmeldingen zijn ontvangen. Indien mogelijk bieden wij u een zo goed mogelijk alternatief aan, met verrekening van het eventuele prijsverschil. Indien er geen alternatief beschikbaar is, zullen wij de reisovereenkomst opzeggen. Afhankelijk van de reisduur zal dat gebeuren:
• uiterlijk 8 dagen voor vertrek (bij een reisduur t/m 6 dagen)
• uiterlijk 14 dagen voor vertrek (bij een reisduur van 7 tot 10 dagen)
• uiterlijk 21 dagen voor vertrek (bij een reisduur van 10 dagen of meer)
Bij de berekening van de opzegtermijn wordt de aanvangsdatum van de rondreis als uitgangspunt genomen. Het aanbieden van een alternatief moet worden beschouwd als een voorwaardelijke opzegging door ons van de oorspronkelijke reisovereenkomst. De voorwaarde treedt dan in op het moment dat u het alternatief niet aanvaardt.

 

1.6 Hoe te reserveren en de boekingskosten

De klant kan zelf de datum kiezen en de duur van het verblijf kiezen. Dit kan door middel van een bestelbon of door direct contact met uw reisadviseur op te nemen. U kunt dan een hotel en/of een excursies kiezen. Het reserveren van een intercontinentale vliegticket laten we geheel aan de klant over, aangezien boeken via internet net zo makkelijk is. Een reservering is voor u vrijblijvend. Voordat de boeking definitief gemaakt gaat worden zetten we samen de puntjes op de i om de reservering in orde te maken.

Na de reservering ontvangt u een factuur. De betaling van deze factuur wordt voldaan door een overboeking van uw Nederlandse of Belgische bankrekening naar onze bankrekening in Thailand. Hiervoor heeft u altijd een Iban en BIC code nodig. De meeste boekingssites van vliegtickets in Nederland werken met een optie dat u voordat u de tickets naar Thailand in Nederland definitief maakt dat u ze eerst kunt reserveren. Voordat u deze dus definitief maakt weet u al wat de totale kosten van uw reis in Thailand zijn. Na ontvangst van de betaling ontvangt u de vouchers en kunt u zich verheugen op uw welverdiende vakantie. En dat allemaal slechts na het wisselen van een paar e mails.

De Boekingskosten bij ons liggen een stuk lager dan in Nederland bij de meeste reisbureaus en touroperators. Wij berekenen éénmalig een bedrag van € 5.00 per definitieve reservering. U betaalt geen Calamiteiten fonds van € 2.50 ( ten opzichte van de Nederlandse touroperator heeft u hierbij vaak een bedrag van € 25.00 bespaard)

 

1.7 Voorboekingen
U kunt bij ons op basis van het reisaanbod van het huidige jaar alvast een voorboeking doen voor volgend jaar, mits de datum van vertrek maximaal één jaar ligt na de datum van de voorboeking. De kosten van een voorboeking bedragen € 00,00. Kort voor het uitkomen van het reisaanbod van het volgende jaar behandelen wij de voorboekingen op volgorde van binnenkomst. U hoort dan via ons of uw voorboeking wel of niet akkoord is. Indien uw voorboeking akkoord is, heeft u nog tien werkdagen de tijd om te beslissen of u de voorboeking wilt omzetten in een definitieve boeking. Indien u niet binnen deze termijn reageert, wordt de voorboeking automatisch geannuleerd.

 

1.8 Kortingen
Bij een boeking waar minimaal 6 personen aan deelnemen met een standaard reis 13 dagen / 10 nachten kan men een korting aanvragen. Via uw reisadviseur hoort u binnen 48 uur hoe hoog de korting zal zijn. In de prijslijst zijn de kortingen automatisch opgenomen. Vanaf de 3de en 4de persoon betaalt men al een lagere reissom.

 

1.9 Kinderprijzen
Babies reizen t/m 1 jaar gratis mee. Voor kinderen vanaf twee jaar: vraag een kinderprijs via de reisorganisatie aan.


2.0 BOEKINGVOORWAARDEN


2.1 Inleidende bepaling
In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen. Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Reiziger:
a. de opdrachtgever (aanmelder), of
b. degene te wiens behoeve de door de reisagent verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard. Opdracht: de overeenkomst tussen de reiziger en de reisagent, waarbij de reisagent zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.

 

3.0 BETALING VAN GEBOEKTE REIS


3.1 Aanbetaling

Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen, eigen-vervoerreizen inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen hiervan afwijken. Zij maken dat vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar.De aanbetaling bij Thajsko Travel is afwijkend en bedraagd 50% van de totale reissom (incl.optionele reizen) aangezien ons product valt onder de categorie rondreizen.

 

3.2 Het restant bedrag

3.2.1.Het restant van de reissom dient uiterlijk 21 dagen voor de dag van vertrek te worden overgemaakt. Hier wordt onder verstaan: het resterende bedrag moet bijgeschreven staan op de rekening van Thajsko Travel in Thailand 21 dagen voor het vertrek van de reiziger.

 

3.2.2. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen

 

3.2.3.De reiziger kan alleen genieten van geboekte diensten na voledige betaling van de reis.

 

3.2.4. Indien de overeenkomst binnen 3 weken voor de dag van vertrek tot stand komt,moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

4.0 REISSOM


4.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.

 

4.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

 

4.3 Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 21 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

 

4.4 Verhoging van de reissom
a.In afwijking zal de reisorganisator na tijdige betaling van de gehele reissom vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen- hiermee word bedoeld de lijndienst vlucht van Europa naar Azië) de reissom niet wijzigen.
b.In afwijking van artikel a. bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare
− verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of
− extreme verhoging van de vervoerskosten (binnenlande vluchten/ interkontinentale vluchten in Azië kan de reisorganisator tot 21 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.

 

4.5
a.De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
b.Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.

 

5.0 INFORMATIE


5.1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

 

5.2 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

 

5.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

 

5.4 Door of vanwege de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

 

6.0 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER


a. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 14,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo poedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.


b.Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. Bij uitblijven van eenreactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.


c.Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

 

7.0 IN-DE-PLAATSSTELLING


7.1 Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
− de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
− het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
− de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.


7.2 De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 3.2 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 

8.0 ANNULERING DOOR DE REIZIGER


8.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling; 50% van de reissom
− bij annulering vanaf de 20ste dag (inclusief) tot de 4de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 3de dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volle reissom – 100%

 

8.2 Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

 

8.3 Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in lid 3.1. Zij maken dat vooraf aan de reiziger kenbaar.

 

8.4 Deelannulering

a.Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c.Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden.
d.Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet geaccepteerd wordt zijn alle overeenkomsten geannuleerd en alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
e.Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom(men) zal het totaal van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissommen in mindering gebracht.

 

8.5 Minder schade

De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

 

8.6 Buiten kantooruren

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

8.7 In-de-plaatsstelling

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8.4 van toepassing.

 

9.0 OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR


1.De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2.Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3.Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.
4 a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b.Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
c.Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
5.Indien de reisorganisator door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

10.0 WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATIE


1.a. De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigenwegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat de reisorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
b.Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
c.Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
d.Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.


2.a. In geval van wijziging doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b.Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
− de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
− de aard en klasse van de accommodatie;
− de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
− de samenstelling van het reisgezelschap;
− de aan de reisorganisator bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
− de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.


3.a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b.In dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.


4. a.Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b.Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c.Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.


5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt de reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt de reisorganisator de reizigers indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.


6.De reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

 

11.0 DE REIS ALGEMEEN , AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT


11.1 Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertreken aankomsttijden. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in het reisaanbod is vermeld. Dit is bewust gedaan om u zo duidelijk te maken voor hoeveel dagen u een reisverzekering zou moeten afsluiten. U kunt geen aanspraak maken op terugbetaling van (een deel van) de reissom als u laat vertrekt en vroeg terugkeert, of wanneer uw vluchttijd na ontvangst van uw reisbescheiden nog wijzigt.

 

11.2 Vertragingen

Door overmacht, zoals de drukte op de weg of in het luchtruim, stakingen (ook openbaar vervoer) of weersomstandigheden, kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door dergelijke vertragingen bij heenreis of terugreis aansluitend (openbaar) vervoer niet mogelijk zijn, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.Indien de reis niet verloopt overeenkomstig. bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld de reisorganisatie.Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

11.3 Rondreizen & Fly and Drive

Bij een georganiseerde reis die een rondreis en/of fly & drive omvat, behouden wij ons het recht voor om in een vrij laat stadium of zelfs tijdens de reis één of meerdere accommodatiewijzigingen door te voeren. Daarnaast kan het bij rondreizen voorkomen dat u in een internationaal gezelschap reist en/of dat de rondreis wordt uitgevoerd samen met gasten van (een) andere reisorganisatie(s).

 

11.4 Transfers

Bij georganiseerde reizen regelen wij de transfer van de luchthaven naar uw accommodatie en vice versa. Tijdens de transfer is er, afhankelijk van het aantal aankomsten op die dag, reisleiding aanwezig. Het komt regelmatig voor dat een transfer wordt uitgevoerd door een lokale chauffeur. Het is mogelijk dat de totale transfer lang duurt door de verkeerssituatie en/of doordat onderweg diverse accommodaties worden aangedaan voor cliënten die een andere accommodatie boekten dan u. Bij enkele accommodaties kan de transferbus niet tot aan de accommodatie komen. Wellicht zult u hierdoor ca. 50-100 meter met uw bagage moeten lopen. Bij een transfer kunnen huisdieren, fietsen, rolstoelen, duikuitrustingen, surfplanken en andere grotere voorwerpen niet altijd per bus worden vervoerd. Het kan voorkomen dat u hiervoor een speciale transfer nodig heeft waar kosten voor in rekening gebracht kunnen worden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Informeer van tevoren naar de mogelijkheden en toestemming om teleurstellingen te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het in- en uit de bus laden van uw bagage. Vaak laden medewerkers van agentschappen of accommodaties of de chauffeur uw bagage in en uit de bussen, maar u dient zelf in de gaten te houden dat uw bagage hierbij niet zoek raakt, vergeten wordt of beschadigd raakt.

 

11.5 Verlenging, veranderingen ter plaatse of vervroegde terugkeer Indien u tijdens uw reis uw verblijf wilt verlengen of veranderen, en wij honoreren uw verzoek tot verlenging of verandering, dient u alle met de verlenging of verandering gemoeide kosten ter plaatse te voldoen. Indien u om wat voor reden dan ook uw verblijf onverhoopt eerder moet afbreken, dan beschouwen wij dit als een volledige annulering van de geboekte reis. Bij vliegreizen dient u er dan rekening mee te houden dat u (opnieuw) een terugvlucht moet boeken en betalen.

 

11.6 Reisleiding
Rondreizen: bij rondreizen is de reisleiding alleen tijdens de rondreis zelf aanwezig en niet op de eventueledagen voorafgaand of aansluitend op de rondreis. Wij maken gebruik van een Engels sprekende reisleiders, in Bangkok is Nederlands sprekend contact persoon voor u beschikbaar.

 

12.0 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER


1.De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.


2. a.De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b.Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.


3.De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht.


4.Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

 

13.0 KLACHTEN


1. a.Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in Artikel 1 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde - melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator.
b.Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
c.De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

d. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
e.Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.


2. a.Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maandna afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisatie.
b.Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
c. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn verlengd met één maand. Als de reactie van de reisorganisator meer dan twee maanden uitblijft, wordt de termijn verlengd met twee maanden.

 

14.0 REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE ; INFORMATIE OVER REISDOCUMENTEN


14.1 Gezondheidsinformatie
U dient zelfstandig na te gaan of er voor uw bestemming(en) en eventuele grensoverschrijdende excursies gezondheidsadviezen (zoals preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes) gelden. U kunt zich hiertoe wenden tot uw huistarts, GGD, het Ministerie van Volksgezondheid of het LandelijkCoördinatiecentrum Reizigersadvisering (zie ook www.lcr.nl).

14.2 Reisdocumenten
Eventueel in het reisaanbod, boekingsbevestiging of reisbescheiden vermelde informatie over identiteitskaarten, paspoorten en/of visum is alleen van toepassing op reizigers met de Nederlandse nationaliteit. Voor zover u niet of niet alleen de Nederlandse nationaliteit bezit, dient u minstens vier weken voor vertrek zelf na te gaan welke voorschriften er in uw specifieke geval gelden ten aanzien van dergelijke reisdocumenten. U dient zich hiervoor te wenden tot uw eigen ambassade of consulaat, of de ambassade of consulaat van het doorreis- en/of bestemmingsland. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dient u zelf na te gaan of er ten aanzien van het bestemmingsland reisadviezen zijn afgegeven door de autoriteiten van het land van uw nationaliteit. Voor reizigers met de Nederlandse nationaliteit geld naar Azië reist men altijd met een geldig paspoort.

 

14.3 Reisbescheiden

Na boeking en betaling van uw reis ontvangt u een pakketje met reisbescheiden. Thajsko Travel zal o.a. alles per e-mail naar u toesturen. Mocht u één of ander missen neem dan onmiddellijk contact op met uw reisadviseur:p.dorunda@thajsko.com of via het telefoonnummer: 0066 8 69726302

 

15.0 DE REIS (LUCHTVERVOER)


15.1 Vervoersvoorwaarden

Indien uw reis één of meer vluchten bevat, zijn op die vlucht(en) van toepassing de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij(en) die de vlucht(en) uitvoert/uitvoeren. Die voorwaarden zijn te raadplegen op uw geprinte e-ticket.

 

15.2 Melden op de luchthaven

U dient zich minimaal 2,5 uur vóór de op uw ticket vermelde vertrektijd te melden bij de incheckbalie op de binnen of buitenlandse luchthaven. Op vluchten naar sommige bestemmingen kan dit langer zijn dan 2,5 uur. Indien u om welke reden dan ook niet op de vereiste meldingstijd aanwezig bent, kan dit betekenen dat u uw vlucht mist en/of uw recht op een stoel verliest. De luchthaven medewerkers zullen alsnog alles in het werk stellen om een vlucht voor u te regelen. Wij zijn echter niet aansprakelijk indien dit zonder succes gebeurt. Eventuele bijkomende kosten die een vervangende vlucht met zichmeebrengen zijn voor uw rekening. Deze kosten zullen niet door ons worden voorgeschoten.

 

15.3 Herbevestigen terugvluch

Indien u alleen een ticket heeft geboekt dat geen deel uitmaakt van een georganiseerde reis, een accommodatie die niet door onze reisleiding wordt bezocht of een fly-drive (zonder verlenging), dan dient u uw terugvlucht altijd te herbevestigen. Het kan namelijk voorkomen dat uw vertrektijd wijzigt. Indien de terugvlucht niet is herbevestigd, komen eventuele gevolgen voor eigen rekening. Indien u een georganiseerde reis heeft geboekt met daarin een vlucht, dient u de vertrektijd van uw terugvlucht 24 uur voor vertrek bij de reisleiding te checken.

 

15.4 Vertrektijden en –luchthaven; vluchtduurTijden, vluchtnummers, de luchthaven van vertrek en/of aankomst en vluchtschema’s kunnen afwijken van de tijdens boeking opgegeven informatie. De vertrektijden en -luchthaven vindt u ook op (het voucher van) uw vliegticket. Controleer uw reisbescheiden dus goed. Te allen tijde kunnen (ook nog op de dag van vertrek uit Nederland of bij terugreis uit het buitenland) wijzigingen worden aangebracht. Indien dit het geval is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, mits wij beschikken over uw contactgegevens. U kunt zelf online ook altijd zelf de status van uw lijndienstvlucht(en) controleren. Dit doet u op checkmytrip.com (ook te downloaden als ‘App’ voor uw smartphone). Hier voert u uw uw booking reservation number in (dit staat op uw E-ticket en ziet eruit als bv. 3I2NJU) en tevens uw achternaam. U ziet dan online wat de exacte vluchttijden en -nummers zijn van uw vlucht(en). Vertrek- en aankomsttijden van chartervluchten kunnen minder gunstig uitpakken, waarbij soms laat heen-, en vroeg teruggevlogen wordt of andersom. Er zijn soms meerdere vluchten op een dag naar een bestemming. In dat geval maken wij of de luchtvaartmaatschappij een definitieve indeling van welke passagiers met welk vliegtuig zullen vliegen. Hierbij kan helaas geen rekening worden gehouden met persoonlijke voorkeuren voor een vroege of late vlucht. Om technische redenen komt het voor dat u een vertrek- of aankomsttijd van 23:59 uur op uw ticket vermeld ziet staan. Dit kan een fictieve tijd zijn. De werkelijke aankomst- of vertrektijd ligt in dat geval na dit tijdstip. De vluchttijden (van zowel charter- als lijndienstvluchten) zijn van veel factoren afhankelijk. Deze worden bepaald door onder meer milieu- en geluidsnormen, weersomstandigheden, congestie in het luchtruim, militair vliegverkeer, alsook omstandigheden bij de luchtverkeersleiding. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

 

15.5 Naam op het ticket
De naam op uw vliegticket dient overeen te komen met de naam in uw paspoort. Indien blijkt dat de naam in beide documenten niet met elkaar overeen stemt, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren. In dat geval moet een nieuw ticket worden uitgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die hieruit voortvloeien. Algemene regel: Dames boeken het ticket altijd op hun meisjesnaam !

 

15.6 Bagage

Indien uw bagage niet of beschadigd is aangekomen op de luchthaven van aankomst, dient er een zogenaamd PIRrapport te worden opgemaakt. U heeft hiervoor uw boarding pass (instapkaart) met het zogenaamde claimbiljet nodig. Gooit u deze dus niet weg voordat u heeft vastgesteld dat uw bagage (onbeschadigd) is aangekomen. De vergoedingen bij verlies, vertraging of schade van geregistreerde bagage is in internationale verdragen beperkt tot maximaal ongeveer € 1.050 en kan afhankelijk zijn van het gewicht van uw bagage. Hiervan kan niet worden afgeweken. Bij incheck kunt u de luchtvaartmaatschappij om een hogere limiet vragen door middel van een verklaring en het betalen van een extra vergoeding. Kostbare en kwetsbare artikelen (denk aan camera’s of juwelen) en medicijnen in voor de duur van de reis acceptabele hoeveelheden, dienen als handbagage in de cabine te worden meegenomen in verband met mogelijk verlies of een verlate aankomst van uw koffer. Noch de luchtvaartmaatschappij noch wij zijn aansprakelijk voor het op een latere vlucht afleveren van uw bagage. Wij raden u aan om een reisverzekering af te sluiten voor dit soort gebeurtenissen. Voor vliegreizen geldt over het algemeen voor passagiers boven 2 jaar een bagagevrijdom van twee koffers van ieder maximaal 20 kg per persoon (dus niet één koffer van maximaal 40 kg). Volwassenen mogen daarnaast voor kinderen jonger dan 2 jaar een koffer van maximaal 10 kg meenemen. Iedere passagier mag maximaal één stuk handbagage (maximale afmeting: 55 x 35 x 25 cm) van doorgaans maximaal 5 tot 7 kg in de cabine meenemen. Voor exacte informatie over de toegestane hoeveelheid, afmetingen en gewicht van de bagage verwijzen wij u naar de internet site van de luchtvaartmaat- schappij waar u het ticket geboekt heeft.

 

15.7 Vloeistoffen in de handbagage

In verband met verscherpte veiligheidsmaatregelen mogen vloeibare stoffen slechts beperkt in de handbagage worden meegenomen: maximaal 100 ml per verpakking en maximaal 1 liter in totaal. Dit alles dient te zijn verpakt in een doorzichtige afsluitbare zak van ca. 20 bij 20 cm. Onder vloeistoffen worden niet alleen water en andere drankjes voor consumptie verstaan, maar ook gels, pasta’s, lotions en de inhoud van spuitbussen. Toiletartikelen zoals tandpasta, scheerschuim, haargel, lipgloss en crèmes vallen hier dus ook onder. Vloeistoffen die op de luchthaven zijn gekocht in tax free winkels worden na afrekening in een verzegelde tas aan u overhandigd. Wacht met het verbreken van de zegels tot na de laatste controle op de laatste luchthaven van heen- of terugreis. U mag wel vloeistoffen in uw koffers en tassen inpakken, mits deze worden ingecheckt om als geregistreerde bagage vervoerd te worden in het ruim van het vliegtuig.

 

15.8 Reizen met meer dan 8 personen en reizen met baby’sIndien u met meer dan 8 personen wilt vliegen, dient u dit bij boeking te melden. Er gelden bij lijndiensten (o.a. KLM) namelijk andere voorwaarden en tarieven. Indien u dit niet bij boeking aangeeft, zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele (meer)kosten die hieruit voortvloeien. Vanwege de veiligheidsvoorschriften aan boord van het vliegtuig, mag iedere volwassene slechts één baby begeleiden.

 

16.0 ACCOMMODATIE


16.1 Aankomst en vertrek

In het algemeen is uw accommodatie op de dag van aankomst tussen 14.00-18.00 uur beschikbaar. In drukke periodes kan het echter voorkomen dat uw accommodatie op een later tijdstip beschikbaar is. Indien u denkt na 18.00 uur of met veel vertraging te arriveren is het noodzakelijk dit aan de accommodatieverschaffer te melden. Indien u op een andere dag dan de geplande dag aankomt of vertrekt, dient u dit te allen tijde aan ons en de accommodatieverschaffer te melden. Indien u in deze gevallen verzuimt de accommodatieverschaffer en, in voorkomend geval, ons hierover in te lichten, garanderen wij niet meer de beschikbaarheid van uw accommodatie. Bij aankomst op zaterdagmiddag of zondag dient u er rekening mee te houden dat winkels en banken gesloten kunnen zijn. Op de laatste dag van uw verblijf dient u uiterlijk tussen 10.00- 12.00 uur de accommodatie vrij te geven. Deze regels zijn internationaal. Afwijken van de genoemde tijden waarop u de accommodatie betrekt of verlaat is slechts na overleg met de accommodatieverschaffer mogelijk. Indien u de accommodatie bij aankomst nog niet kunt betrekken of bij vertrek al iets eerder moet vrijgeven, kunt u uw bagage over het algemeen afgeven bij de receptie. Dit doet u echter geheel voor eigen risico. Doorgaans kunt u, terwijl u wacht, al/nog wel gebruik maken van alle faciliteiten die de accommodatie biedt, zoals het zwembad. Soms kan dit slechts tegen betaling van een geringe vergoeding. Dit geldt ook voor gasten die doorreizen naar een andere bestemming/eiland en op de (boot)verbinding wachten. Indien u, anders dan door onze schuld, later dan oorspronkelijk gepland op uw accommodatie aankomt of eerder de accommodatie moet verlaten, bestaat geen recht op restitutie van niet genoten overnachtingen, maaltijden, diensten en faciliteiten.

 

16.2 Ongedierte

Op verre bestemmingen komen ongedierte (zoals bv. mieren en kakkerlakken) vaker voor dan wij in Nederland gewend zijn. Dit komt doorgaans niet door onvoldoende hygiëne, maar vloeit voort uit klimatologische omstandigheden als luchtvochtigheid en warmte. In dergelijke gevallen raden wij u aan etenswaren te verpakken in plastic zakken en zo mogelijk op te bergen in een koelkast. Wij adviseren u van de aanwezigheid van ongedierte melding te maken bij de accommodatieverschaffer, zodat deze zijn best kan doen u van dit ongewenste bezoek af te helpen. Uiteraard kunt u ook zelf ter plekke een verdelgingsmiddel aanschaffen. Dit doet u wel op eigen risico. Ook de aanwezigheid van (zwerf) katten en honden komt in de genoemde landen voor. De aanwezigheid van deze dieren en ongewenste insecten kan helaas nooit geheel uitgesloten worden.

 

16.3 Water, elektriciteit ,zonne-energie en sanitair

Het leidingwater is in de in het reisaanbod genoemde bestemming(en) doorgaans niet bedoeld als drinkwater. In een aantal accommodaties kan het leidingwater en zwembadwater bovendien zout zijn en/of chloor bevatten. De ervaring leert ook dat storingen in de water- en elektriciteitsvoorzieningen kunnen optreden. Oorzaak hiervan ligt veelal bij de gemeentelijke of regionale autoriteiten die tot tijdelijke afsluiting of distributie overgaan, of, wat elektriciteit betreft, aan een overbelasting van het lokale netwerk. Noch uw accommodatieverschaffer, noch wij kunnen voor het ten gevolge hiervan ondervonden ongemak en/of geleden schade aansprakelijk worden gesteld. Voorts wordt de warmwatervoorziening (douchen) en de elektriciteitsvoorziening soms geregeld door middel van zonne-energie. Dit betekent dat bij minder mooi weer of veelvuldig gebruik van (warm) water en/of stroom in de/het accommodatie(complex), deze voorziening niet toereikend zal zijn. De capaciteit van water in zuidelijke en warme landen
is bovendien beperkter en uit milieuoverwegingen niet in dezelfde mate zo vanzelfsprekend als wij in Nederland gewend zijn. Indien in het reisaanbod gesproken wordt van een bad, kan het voorkomen dat een stop niet aanwezig is. Dit wordt gedaan uit het oogpunt van water- en energiebesparing. Een douchegordijn is onbekend in veel landen, waardoor wateroverlast af en toe voorkomt. (Toilet)papier zal doorgaans niet mogen worden doorgespoeld in de sanitaire voorzieningen en zult u in de prullenbak moeten deponeren. In de meeste appartementen of bungalows is het basisenergiegebruik bij de reissom inbegrepen. Mocht u dit basisverbruik (gebaseerd op ‘normaal’ energiegebruik) overschrijden, dan dient u de extra kosten ter plaatse te betalen.

 

16.4 Verplichte toeslag Kerst & Nieuwjaarsdiner

Kerst (mogelijk beide Kerstdagen) en Nieuwjaar een verplichte toeslag voor een Kerst- en/of Nieuwjaarsdiner. Omdat deze diners per accommodatie verschillen, kunnen wij niet aangeven uit hoeveel gangen dit bestaat en/of dit een uitgebreider en/of een extra feestelijk diner is.

 

16.5 Activiteiten zoals excursies

Eventueel in het reisaanbod genoemde en/of lokaal te boeken activiteiten of diensten zoals bv. excursies, rondleidingen, evenementen, bezichtigingen en sporten/sportcursussen (bv. zwemlessen, raften en duiken) worden buiten onze invloedsfeer aangeboden. Uw reisadviseur kan u hier meer over vertellen. Wij of onze vertegenwoordiger in het buitenland publiceren en bemiddelen slechts uit service overwegingen. Plaatselijke agenten of organisatoren zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van deze activiteiten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte activiteiten. Laat u zich daarom goed informeren over deelname aan dergelijke activiteiten alvorens u hiertoe een besluit neemt, ook indien u een doorlopende reisverzekering heeft. Soms is een aanvullende verzekering noodzakelijk. Lokale activiteiten zijn altijd onder voorbehoud van voldoendedeelname.


16.6 (Geluids)overlast

Veel populaire bestemmingen zijn in het hoogseizoen en tijdens vakantieperiodes (ook die van het land zelf) erg druk. Veel hotels en appartementencomplexen organiseren overdag en ’s nachts allerlei sportieve en gezellige activiteiten zoals live-muziek of disco’s. Sommige (hotel)bars sluiten pas diep in de nacht of in de vroege ochtend wanneer de laatste gasten weggaan. De normen van geluidsoverlast zijn in vakantielanden toleranter dan in Nederland, ook omdat de bevolking in die landen later leeft dan bij ons gebruikelijk is. Wanneer rust voor u een belangrijk argument voor uw vakantie is, dan dient u uw accommodatie of bestemming met zorg te kiezen. Indien het reisaanbod melding maakt van een ‘levendige omgeving’, een ‘centrale ligging’ of ‘in de nabijheid of op loopafstand van barretjes en restaurants’, dan is er meestal sprake van een gezellige drukte van uitgaansgelegenheden en/of verkeer. Voorts worden animatie en entertainment die in de avonduren op het terrein van de accommodatie worden georganiseerd, zoveel mogelijk in het reisaanbod vermeld. Dit alles kan wel de nodige geluidsoverlast met zich mee brengen. Absolute rust en stilte na middernacht kunnen derhalve niet worden gegarandeerd. Indien u gevoelig bent voor geluidsoverlast raden wij u aan te kiezen voor een accommodatie zonder discotheek of (pool)bar, of een accommodatie die niet dicht bij uitgaansgelegenheden of drukke wegen is gelegen. Helaas kan het ook voorkomen dat medevakantiegangers er een andere opvatting van vakantieplezier en overlast op na houden. Op deze mensen (vooral indien zij niet zijn gehuisvest in uw accommodatie) hebben wij geen invloed en wij zijn derhalve voor hun gedrag niet verantwoordelijk.

 

16.7 Duiken

Wij raden u uitdrukkelijk af om te gaan duiken indien u astma, long-, hart- en/of oorproblemen heeft. Daarnaast is het vanuit medisch oogpunt sterk af te raden om binnen 12 uur na aankomst van uw vlucht of binnen 24 uur voor aanvang van uw terugvlucht duikactiviteiten te ondernemen. Uw huisarts kan u hier meer informatie over geven. Denk o.a. aan de reisverzekering extra dekking.

 

16.8 Credit card verplicht

Voor alle autohuur geldt dat een internationaal geaccepteerde creditcard verplicht is. Deze wordt gebruikt voor het ter plaatse voldoen van een eventuele waarborgsom en/of het betalen van eventuele extra’s. Bij het inchecken van 4* en 5* hotels word u ook vaak gevraagd om de waarborgsom per credit card te voldoen. Een ander betaalmiddel wordt in de regel niet geaccepteerd. In een aantal landen is bij het gebruik van een credit card in plaats van een handtekening steeds vaker de pincode vereist. Bv. in Portugal en Spanje is bij betalen in winkels, tankstations, hotels en restaurants een handtekening vaak niet meer voldoende. Derhalve is het van belang dat kaarthouders, waaronder wellicht u als vakantieganger, de pincode van hun credit card onthouden (maar in geen geval ergens noteren!).

 

17.0 VERZEKERINGEN


Wij raden u dringend aan een goede reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten en annuleringsverzekering af te sluiten. Een ongeval zit immers in een klein hoekje. Een goede verzekering met een uitgebreide (buitenland)dekking kan u in geval van schade, letsel of ziekte een hoop onnodige kosten en ellende besparen. Uw eigen specifieke situatie (zoals uw bestemming en de daar te ondernemen activiteiten e.d.) bepaalt de noodzaak of wenselijkheid van het afsluiten van een reis-, ongevallen-, ziektekosten en/of annuleringsverzekering en de benodigde dekking.

 

18.0 DIVERSEN


18.1 UW MOBIELE TELEFOONNUMMER

Bij het maken van uw boeking wordt om uw mobiele telefoonnummer gevraagd. In geval van calamiteiten kunnen wij u dan snel bereiken. Indien wij u in een dergelijk geval niet kunnen bereiken, omdat u geen mobiel nummer heeft verstrekt, dit onjuist is of indien uw telefoon uit staat, komt dit geheel voor uw risico.

 

18.2 (NIET)ROKEN

Aan boord van zowel touringcars, treinen als vliegtuigen is het verboden te roken. Dit verbod geldt in veel landen tegenwoordig eveneens in publieke ruimtes en horeca. Meer en meer landen voeren een algemeen landelijk rookverbod in. U dient hier rekening mee te houden. Het invoeren van een dergelijk verbod is geen reden om uw boeking kosteloos te annuleren of te wijzigen vanwege verminderd (rook)genot.

 

19.0 TEN SLOTTE


Op het moment dat u met een reservering akkoord gaat wordt deze automatisch omgezet in een definitieve boeking. Na de reservering ontvangt u een factuur. De betaling van deze factuur wordt voldaan door een overboeking van uw Nederlandse of Belgische bankrekening naar onze bankrekening in Thailand. Hiervoor heeft u altijd een Iban en BIC code nodig.
Vanaf dit moment een annulering van uw boeking valt onder de annulerings voorwaarden. Na de eerste betaling heeft u zogenaamde elektronische handtekening op de bevestiging gezet en hierbij met onze Algemene voorwaarden akkoord gegaan.

 

19.1 Reisorganisator
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle reizen inhet reisaanbod georganiseerd door:

 

THAJSKO TRAVEL Co.Ltd.,
245/140-1, Moo 9, Pattaya 3. Rd.,
Chonburi, 201 50 Thailand

Openingstijden: Ma – Za van 09:00 – 18:00 uur (+5/6 uur)
p.dorunda@thajsko.com
Tel.: 0066 869 72 6302

 


GERELATEERDE LINKS


Reisovereenkomst en de Algemene voorwaarden (pdf)