SUKHOTHAI

 Název programu:
D/N

 0070 - Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Chiang Mai
9/8
 0071 - Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Chiang Mai
10/9
 0072 - Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Chiang Mai, Lamp.
11/10
 0073 - Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Ch. Mai, Ch. Rai
12/11