Dynastie Chakri


Rodokmen dynastie Chakri


je komplex místy až matoucí. Každý král a královna je známá pod několika různými jmény a tituly, z nichž někteří je získali až posmrtně. Mnoho princů a princezen má více než jeden titul a jejich změny mohou být provedené ne jen v souvislosti s jejich postavením, ale také k různým datům popisujícím jejich vztah k panovníkovi, některé se mění s panujícím králem. Tyto pozice a tituly jsou jemně odstupňované a odhalující tak nuance, které přesně vysvětlí pozici a vztah jednotlivého prince nebo princezny ke králi.

Tato hierarchie pozice a titulu je pro Thajsko zcela ojedinělá (ačkoli podobný, ale méně komplexní systém existuje i uvnitř královské rodiny v Kambodži) a je nejkomplikovanějším systémem královské pozice ze všech zemí na světě. Najdeme zde tři zřetelné řady princů a princezen, přestože uvnitř každé pozice jsou ještě jemnější rozdíly, které dělí členy rodiny do různých podskupin. Tři hlavní pozice jsou však následující:


1. Chao Fa


Tento titul je obvykle omezený na děti krále nebo královny. V současnosti existují čtyři žijící Chao Fa - jeden princ a tři princezny. Patří sem děti současného krále Bhumibola Adulyadeje (syn - Korunní princ Maha Vajiralongkorn *1952 a dvě dcery - princezna Chulabhorn *1957 a princezna Maha Čákrí Sirindhorn *1955). Tento titul nosily také již zemřelé: starší sestra krále a dále dcera zesnulého krále Vajiravudha (Rama VI). Další dcera současného krále, bývalá Princezna Ubol Ratana Rajakanya *1951, která se v roce 1972 vzdala svého královského titulu, byla také v této pozici. Nevím to zcela přesně, ale domnívám se, že jí byl v poslední době titul znovu vrácen.


2. Phra Ong Chao


Tento titul má dva specifické stupně pro tuto pozici: Phra Chao Vorawongse Ther a Phra Vorawongse Ther. The Phra Ong Chao jsou v dnešní době pouze vnuci krále - v této pozici jsou vnoučata současného Krále a dalších 10 Phra Ong Chao jsou dosud žijící vnuci Krále Chulalongkorna.


3. Mom Chao


Je nejnižší královská pozice a obvyklý titul vnoučat a pravnoučat krále (kromě výše uvedených Phra Ong Chao). Pokoušet se překládat tyto tituly je nesmírně obtížné a jeden z velice nepřesných je Princ nebo princezna jasného nebe. V současnosti (cca rok 200) žije asi 150 Mom Chao vnuků a pravnuků Krále Chulalongkorna (Rama V), 82 vnuků nebo pravnuků Krále Mongkuta (Rama IV), 14 vnuků posledního Maha Uparaja (zastupující král) a jeden poslední přežívající vnuk Druhého Krále Pinklao, který zemřel v roce 1866 (funkce druhého krále byla zrušena). Jsou většinou ve vysokém věku a jejich počet se neustále zmenšuje. Na začátku století byl počet Mom Chao výrazně vyšší (několik set) a zahrnoval vnuky Krále Ramy III, Krále Ramy II a dokonce Krále Ramy I a také velký počet vnuků dřívějších Maha Uparaja (zastupujících a druhých králů).


Pravnuci a pra pravnuci


Pravnuci krále nemají královskou pozici ale jsou opravněni používat titul Mom Rajawongse, který je nepřeložitelný. Pra pravnuci mají titul Mom Luang. Následující generace v mužské linii již nemá žádné tituly, ale může používat dynastické příjmení "na Ayudhya" spolu se jménem větve královské rodiny ze které pochází.


131 větví rodiny


Královská rodina se dělí na 131 různých větví. Každý syn krále nebo Maha Uparaja, který založil vlastní rodinu, obdržel zvláštní příjmení počínaje Králem Vajiravudhem (Rama VI) a zejména jeho nástupcem Králem Prajadhipokem (Rama VII). Jako součást oslav 60-tých narozenin Jeho Majestátu Krále Bhumibola Adulyadeje, se shromáždili zástupci všech větví v Chitralada Villa v Paláci Dusit při ceremonii, která nebyla vykonaná pro mnoho let. Byli přijati Králem v Dusidalai Hall a byli seřazeni přísně podle hierarchie vztahu k předchozím králům dynastie Chakri. Rozhodnutí o tomto pořádí není vůbec jednoduchá záležitost a je daná předsedou rodinné asociace dynastie Chakri, jenž sleduje obezřetně každou větev a její členy, zajišťuje informovaní o konání shromáždění a zároveň kontroluje, zda si nějaký podvodník nedělá královské právo. Je to sice vyjímečné, ačkoli čas od času se "uchazeči" přece jen objevují a předstírají název nějaké vzdálené větve královské rodiny.


Jména králů


dynastie Chakri jsou dlouhá a komplexní a mají různé formy. Je samozřejmé, že panovnické jméno je delší než kterékoliv jiné v království, ale plné znění královského jména a titulu, tak jak je napsané na zlatém štítku při korunovaci, je nepraktické pro každodenní užití. Po léta se proto vyvíjelo několik různých systémů pro pojmenování králů. Král Rama III. rozhodl, že první dva králové dynastie Chakri by měli dostat vlastní jména. Až do té doby nazývali lidé tyto dva krále jako "Král prvního panování" a "Král středního panování." Král Rama III nechal vyrobit dva velké zlaté Buddhovy obrazy a věnoval je prvním dvěma králům. Dále rozhodl, že se budou nazývat Král Buddha Yot Fa a Král Buddha Loet La. On sám se stal Králem Nang Klao. Jeho nástupci se stali Král Chom Klao (Mongkut) , Král Chula Chom Klao (Chulalongkorn), Král Mongkut Klao (Vajiravudh) a Král Pok Klao (Prajadhipok). V zahraničí a mezi cizinci žijícím v zemi byli tito králové známí svými vlastními jmény, které měli před svým nástupem - proto Král Mongkut, Král Chulalongkorn, Král Vajiravudh a Král Prajadhipok, a tento zvyk pak pokračoval i během panování dvou následujících Král Ananda Mahidol a Král Bhumibol Adulyadej.


Pozice zakódovaná ve jméně


Jedna z nejvíce fascinacích vlastností thajského systému královské pozice a titulu je jemnost se kterou odhalí přesnou míru pozice titulu člena královského domu. Mimo tří dříve zmíněných větví s jasně zřetelnými pozicemi, zde existují i jiné rysy královských titulů, které dále podrobně definují majitelovu opravdovou pozici v královské hierarchii. V titulech všech princů a princezen v pozici Phra Ong Chao a Chao Fa najdeme jistá slova, která také ukazují jejich vztah k vládnoucímu královi. Tak se vytvoří část preambule titulu a v případě nejbližších královských příbuzných ukáže i přesný vztah k němu. Vzdálenější příbuzní mají v titulu slova signalizující ke které skupině princů a princezen patří. Tak syn vládnoucího krále bude Somdetch Phra Chao Lukya Ther Chao Fa, dcera Somdetch Phra Chao Luk Ther Chao Fa, starší bratr Somdetch Phra Chao Piya Ther Chao Fa, mladší bratr Somdetch Phra Chao Nongya Ther Chao Fa, a tak dále. Tyto vztahové termíny se mění od panování k panování, kdy děti krále současného se možná stanou staršími a mladšími bratry a sestrami příštího krále. Systém platí stejně i pro zesnulé členy královské rodiny a tak mladší bratr vládnoucího krále se později stane strýcem nástupce a jeho titul bude společně s ním také změněn. To je postupně se vyvíjející vzor vnitřních změn uvnitř systému královských titulů.


Deštníky


Další rys přesné definice pozice můžeme najít mezi královskými odznaky nejvýše postavených členů královské rodiny. Když přijímají své tituly, jsou představení se souborem královských odznaků, který, pokud je jejich titul dost vysoký, bude zahrnovat několikaposchoďový královský deštník nebo slunečník. Tyto královské deštníky mají různé úrovně, obvykle pět, sedm nebo devět vrstev. Jen korunovaný král vlastní devítivrstvý deštník (před korunovací je oprávněn nosit sedmiřadý). Držitelé sedmiřadých deštníků tvoří zvláštní skupinu uvnitř královské rodiny, jejich tituly obsahují slova "Somdetch Phra Baromma" (Její Majestát královna, H.R.H. Korunní Princ, před svou smrtí H.R.H. Princezna Matka). Princezny v Cho Fa pozici jsou oprávněny používat královské deštníky o pěti řadách. Tyto královské deštníky prozradí postavení držitele a můžou tvořit část jejich odznaku nebo uniformy a při jejich pohřbu jsou umístěny nad krematoriem nebo nad urnou s jejich popelem.


Všechno podle Evropy, ale po thajsku


Thajský systém pozic je tak mnohem komplikovanější než jiné systémy v evropských zemích a je často obtížné nebo spíše nemožné najít adekvátní tituly nebo jejich překlady. Systém se vyvinul postupně a začíná brzy po nástupu Krále Mongkuta. On a jeho nástupci dávali obzvláštní pozor při volbě správných anglických výrazů používaných jako překlad pro různé thajské královské tituly a v případech Krále Chulalongkorna a Krále Vajiravudha probíhaly diskuse mezi nimi a členy evropských královských rodin o volbě vhodných ekvivalentů. Nicméně, evropské jazyky nemohou dostatečně zprostředkovat míru jemnosti v thajském systému a může nastat řada anomálií. Ačkoli královna je Její Majestát, Princezna Matka - podle evropské královské hierarchie je její pozice rovná princům a princeznám. V Evropě matka vládnoucího krále jehož otec nikdy nebyl králem nemůže být královská matka, protože ona sama nikdy nebyla manželkou krále a je proto známá jako princezna matka. Že thajská Princezna Matka byla povýšená do pozice Somdetch Phra Baromma s právem nosit sedmi úrovňový královský deštník během panování jejího syna, nemůže být přiměřeně zprostředkováno v anglickém ztvárnění jejího titulu.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Chakri Dynasty - Wikipedia

Královská rodina